หน้าแรก

 

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

ติดต่อ โทร. 056-491325 ต่อ 205

พ.อ.ต.ถนอม ทองวงศ์ษา

ปลัดเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

นางนฤภร ภิญโญ

รองปลัดเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

 

 

(นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

     

ส.อ.รัฐพงษ์ แสนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวธันยนันท์ ปริญศักดิ์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางสาวปริยากร บุตรแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 

นางอนงค์พร นวชัยสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอนุศรา คำวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววารีนา ปาทาน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 
นางปิยะมาศ แข็งการขาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
 
นายกิจนะ เจียมประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
 
 
พ.จ.อ.เอนก กล่ำเพ็ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
นายสมศักดิ์ ไทยบัณฑิตย์
พนักงานดับเพลิง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบภายใน