กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย

สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้กำหนดวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และให้มีการเชิญและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทีทรงพระราชทาน “ธงไตรรงค์” เป็นธงชาติไทย และประกาศให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และในปี พ.ศ. 2565 นี้ ถือเป็นปีที่ครบรอบ 105 ปีที่ได้มีการประกาศใช้ “ธงไตรรงค์” เป็นธงชาติไทย