พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)? รัชกาลที่ ๕

นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้มอบหมาย พ.อ.ต.ถนอม ทองวงศ์ษา ปลัดเทศบาล นางนฤภร ภิญโญ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ? เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)? รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมโนรมย์

โดยมี นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา? หน่วยงานรัฐวิสากิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท