โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อมชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อมชุมชน) ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรัก หวงแหน ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม