กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต No Gift Policy หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภาพร้อมคณะผู้บริหาร จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่่อสร้างจิตสำนึกองค์กรตามแนวทางของจังหวัดชัยนาท "ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน" รวมทั้งนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และของกำนัลทุกชนิด ทั้งในก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี