การประชุมเพื่อถ่ายทอดการสร้างวัฒนธรรม No Gife Policy ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ในคราวประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์สุจริต ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาทุกคน ปฏิบัติการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในก่อนปฏิบัติหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด