E-Learning การอบรมออนไลน์


ไอคอนของ IDevice บทนำ

ด้วยเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตของชาติ

จึงได้จัดทำ E-Learningการอบรมออนไลน์เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษา

เรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ โดยให้บุคลากรของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาทุกคน

 

ร่วมทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

 


ไอคอนของ IDevice วีดีทัศน์เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ

 

 

 


แบบทดสอบคิดร้อยละ(SCORM Quiz)

1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด


ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของ
เป็นกลไกตรวจสอบการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม

2. กรณีข้อใดที่ไม่เข้าข่ายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน


นายพินิจ ประธานกรรมการจริยธรรมได้รับเลือกเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่บ้านเกิด
นางจอมใจ เจ้าหน้าที่ด้านองค์การด้านเวชภัณฑ์ ลาออกไปทำงานในบริษัทขายยา

3. พฤติกรรมใดที่ไม่แสดงถึงความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อประเทศชาติ


ช่วยกันรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเพื่อให้ก้าวหน้า

4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่หมายความถึงพฤติกรรม อย่างไร


ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับของแทนตนหรือญาติของตน
ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

กรณีที่ท่านเข้าร่วมประชุมและพบมีการกระทำอันเป็นการขัดแย้งต่อหน้าที่หรืออาจให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหายท่านต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าวและบันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในที่ประชุม
ให้ละเว้นการสัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยายหรือการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ของท่านอันเป็นการกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง

6. ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางจริยธรรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ควรทำ

นายสมชาย ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจใจชาติ
นายดำ แสดงพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7. ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางจริยธรรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ควรทำ

นายดำ มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
นายสมชาย พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักวิชาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้อง

8. ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางจริยธรรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ควรทำ

นายสมชาย ยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด กล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นายแดง ชอบทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยยอมอ่อนผ่อนตนให้ผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนเอง

9. ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางจริยธรรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ควรทำ

นายสมชาย ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นายดำ มักปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน

10. ข้อใดเกล่าวถูก

ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ


ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได

ถูกทุกข้อ