E-Learning สำหรับบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร“การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนเฉียบพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สำหรับบุคลากรภาครัฐ”

ที่มาจากเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.

ขั้นตอนการเข้าอบรม
1. ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
2. ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีบัญชี (Account) ของตนเองในการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบ หากได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ป.ป.ช.
3. ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรจาก ป.ป.ช. เมื่อผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ