โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง


 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จัดโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เพื่อรับทราบปัญหา ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลคุ้งสำเภาต่อไป

 

 

   

[1] | 2

Created with Arclab Thumb Studio 2.13
Arclab.com - Contact Form Software and Email Marketing Software