ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.

โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง

2.

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง

 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.

2.

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านงานชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564