ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :


นโยบายการบริหารงาน

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 จะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้สะดวก
1.2 จะดำเนินการปรับปรุงทางระบายน้ำควบคู่ไปกับถนนสายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
1.3 จะดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้งผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา
1.4 จะปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
1.5 จะดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้ดี และสะดวกเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.6 จะของบในการดำเนินการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยดียิ่งขึ้นต่อไป

2. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 จะพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย
2.2 จะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญ ตลอดจนเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่
2.3 จะดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3.1 จะส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการพัฒนาการเพิ่มรายได้ของประชาชน
3.2 จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการส่งเสริมให้มีอาชีพ โดยเน้นที่จุดเด่นในเอกลักษณ์และวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละชุมชน
3.3 จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
3.4 จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม่
3.5 จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด

4. นโยบายด้านสังคม
4.1 จะพัฒนายกระดับการศึกษา และปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เด็กทุกคนในเขตเทศบาลจะได้รับการศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียมกัน พร้อมเสริมสร้างความรู้สู่สากล
4.2 จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
4.3 จะมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันยาเสพติดอย่างใกล้ชิด
4.4 จะส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรค และบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญา มีทัศนคติที่ดีงาม และมีคุณธรรม
4.5 จะพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
4.6 จะปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4.7 จะปรับปรุงส่งเสริมการดำเนินการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทางเท้า ตรอก ซอย และสถานที่อื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นและผู้ผ่านไปมา
4.8 จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี
4.9 จะฟื้นฟู และส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

5. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
5.1 จะส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล ป้องกันและระวังการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
5.2 จะปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ดำเนินการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ประชาชน
5.3 จะปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลให้สามารถบริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ เหมาะสม มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
5.4 จะส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยให้มีการจัดตั้งกรรมการชุมชน ให้เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ให้ชุมชนเป็นองค์กรหลักในการประสานงาน และบริหารงานของเทศบาล
5.5 จะสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการต่าง ๆ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล
5.6 จะประสานงานหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น