ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
       
  แผนพัฒนาท้องถิ่น    
  1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    
  2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)    
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    
  4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
  5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
   
  แผนดำเนินงานประจำปี
  1. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  4. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
  เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
  1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  5. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566