ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
แบบคำร้องขออนุญาต
คำร้องทั่วไป
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
คำร้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคาร
คำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานขออนุญาตสาธารณสุข
ขั้นตอนการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งตลาด
งานชำระภาษี
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
งานทะเบียนราษฎร
ขั้นตอนการแจ้งเกิด
ขั้นตอนการแจ้งตาย
ขั้นตอนการย้ายที่อยู่ (ย้ายเข้า)
ขั้นตอนการย้ายที่อยู่ (ย้ายออก)
ขั้นตอนการแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
ขั้นตอนการขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
ขั้นตอนการขอเพิ่มชื่อคนต่างด้าวและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนการขอแก้ไขรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน