ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
 
 
 

นางสาวกุหลาบ เชื้อนุ่น

ประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

 
 
 
 

นายอรัญญู สกุลสุริยะ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวัฒนา อ่อนละม่อม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

นางบุษกร ลดโพก

มาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

นายณัฐชัย สิงห์โตทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเกียรติศักดิ์ บุญเพ็ชร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

 

นายพรเทพ ดิษฐ์เจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอนุรักษ์ ธรรมธิกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

นายมานพ กล้าค้าขาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

นายเกรียงศักดิ์ สุขเกษม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2

 

นายสุขสันต์ เจริญโสภณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร. 056 - 491325 ต่อ 2