ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
คณะผู้บริหารเทศบาล
นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
056-491325 ต่อ 1
นายสุทธิ สุทธิธรรม
นายอำนาจ เลาห์โมลิศพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
056-491325 ต่อ 202
056-491325 ต่อ 202
นายพิศิษฐ ภู่วิภาดาวรรธน์
นายชูชีพ จอนพงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
056-491325 ต่อ 202
056-491325 ต่อ 202
คุณหนามเตย อ่ำนก
คุณสุวรรณี เดชเพ็ง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
056-491325 ต่อ 2
056-491325 ต่อ 2
คุณวิชาวุธ วิวัฒวงศ์วรกุล
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
056-491325 ต่อ 2
หัวหน้าส่วนราชการ
พ.อ.ต.ถนอม ทองวงศ์ษา
ปลัดเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
056-491325 ต่อ 203
นางนฤภร ภิญโญ
รองปลัดเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
056-491325 ต่อ 204
นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร
นางจันทิมา รอดเจริญศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
056-491325 ต่อ 205
056-491325 ต่อ 206
นายโสภณ พิมพ์สุวรรณ
นางเบญจา รักษ์วงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
056-491325 ต่อ 207
056-491325 ต่อ 208
นายธีระพงษ์ มนัสตรง
นายโสภณ พิมพ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
056-491325 ต่อ 209
056-491325 ต่อ 212