ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :

ประกาศสอบราคา/ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศต่างๆ

11 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

2 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 2 เมษายน 2567

2 เมษายน 2567

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๗

1 เมษายน 2567 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อกวนอู โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซล จำนวน 12 ต้น บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท)
29 มีนาคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567
6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
24 มกราคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 11? กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาใสสะอาด 2567 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ

8 มกราคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์

8 มกราคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 มกราคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2566)

5 มกราคม 2567 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
4 มกราคม.2567 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
15 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
15 ธันวาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้วภาคครัวเรือน
28 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2566
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ชีขี่ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คันกองช่าง เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
27 พฤศจิกายน 2566
ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
27 พฤศจิกายน 2566
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2566
สือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษษความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566
23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ฯ) 23 พฤศจิกายน 2566
23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ) 23 พฤศจิกายน 2566
20 พฤศจิกายน 2566 ประกาศงบการเงินประจำปี 2566
31 ตุลาคม 2566 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567
4 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4
29 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
29 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
18 กันยายน 2566 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
29 สิงหาคม 2566 ข่าวประชาสัมพันธโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
4 สิงหาคม 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและศาปนสถาน พ.ศ. 2528
4 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566
31 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
22 มิถุนายน 2566 สื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปีสื่อประชาสัมพันํ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี
19 มิถุนายน 2566 นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรีอนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
19 มิถุนายน 2566 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวดูแลสุขภาพในกาป้องกันฝุ่น PM 2.5 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566
15 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566
8 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
8 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การจัดตั้งชุมชน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
6 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566
25 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลืกประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
2 มิถุนายน 2566 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

3 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 3 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์เตรียมการรับมือพายุฤดูร้อน ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

20 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

12 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

10 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 10 เมษายน 2566
23 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สำหรับงวดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว
17 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลำมาบชุมแสงบริเวณทิศเหนือกเทศบาลตำบลกุ้งสำเภาโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
8 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
1 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
1 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา สนามเทนนิส ชุมชนแหลมงิ้วตลุกโจน เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมส์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุกรณีอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุกรณีอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
16 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเทศบาล 5 ถึงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลค้งสำเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 16 มกราคม 2566
13 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

- ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ

25 ธันวาคม2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคุ้งสำเภา โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565
22 ธันวาคม2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 22 ธันวามคม 2565
19 ธันวาคม2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 19 ธันวามคม 2565
9 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศรายการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566. ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565
30 กันยายน พ.ศ. 2565 รายงานผลการจัดเก็บภาษีอากร ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
18 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
17 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565
2 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (คีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (คีเซล)จำนวน ๑ คัน ด้วขวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
29 เมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟิลท์ติภคอนกรีตสายถนนคลองนางบาง (ระยะทาง 447 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
18 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคลองนางบาง (ระยะทาง 447 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1มกราคม 2565 สื่อประชาสัมพันธ์ infographics หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
16 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบบรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ตุลาคม 2564 งบทดลองปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
30 กันยายน 2564 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
24 มี.ค.2564 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
3 มี.ค.2564 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564
13ม.ค.2564 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564
11ม.ค.2564 งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
18 ธ.ค.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
18 ธ.ค.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 จากถนนชลประทาน ถึงถนนคลองนางบาง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,627 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.30013 สายถนนธรรมวิถีจากถนนชลประทานถึงถนนคุ้งสำเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธ.ค.2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 จากถนนชลประทาน ถึงถนนคลองนางบาง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,627 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
15 ธ.ค.2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.30013 สายถนนธรรมวิถีจากถนนชลประทานถึงถนนคุ้งสำเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 สายทา
23 พ.ย.2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563
23 พ.ย.2563
30 ต.ค.2563 งบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2563
28 ต.ค.2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563
21 ต.ค.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 ต.ค.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
1 ต.ค.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
30 ก.ย.2563 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
18 ก.ย.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2664
17 ก.ย.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31 ส.ค.2563 ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘
31 ส.ค.2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
31 ส.ค.2563 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
10 ส.ค.2563 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
14 ส.ค.2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
28 ก.ค.2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563
1 ก.ค.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน เทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)พร้อมเอกสารประกวดราคา
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 3 จากถนนคันคลองชลประทานถึงบ้านนายมาโนชย์ จูมะโรง
25 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
8 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
5 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
13พ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
8พ.ค. 2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563
26 เม.ย.2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563
14 เม.ย.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดรคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตชอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตร เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 เม.ย.2563 เอกสารประกวดรคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตชอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตรเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หที่ ๔ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทตามประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
30 มี.ค.2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
14 มี.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตร เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หมู่4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มี.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าการทางประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,975 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธี (e-bidding) ในเว็บไซต์เ ทต.คุ้งสำเภา
13 มี.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าการทางประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,975 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธี (e-bidding) ในเว็บไซต์เ ทต.คุ้งสำเภา
9 มี.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากทั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ทต.คุ้งสำเภา
9 มี.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง หลักสูตรข้อสอบวิชาภาค ก. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรข้อสอบภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
27 ก.พ. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ2563
24 ก.พ. 2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
24 ก.พ. 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564
28 ม.ค. 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
14 ม.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประหยัดน้ำผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
4 ม.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62
11 ธ.ค. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563