ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
                 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
                 เดิม เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา คือ สุขาภิบาลคุ้งสำเภา ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอมโนรมย์ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 74 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2498
                ตามประวัติ เหตุที่บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า "คุ้งสำเภา" เนื่องจากสมัยก่อน การคมนาคมขนส่งสินค้าและการสัญจรไปมาของประชาชนจะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก โดยอาศัยลำแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางเรือเพื่อการสัญจรและบรรทุกสินค้า สำหรับผู้ที่โดยสารที่มาจากจังหวัดนครสวรรค์มาตามลำน้ำเจ้าพระยา และจากจังหวัดอุทัยธานีที่มาตามลำน้ำท่าจีนออกทางปากคลองมะขามเฒ่า จะต้องมาจอด พักรอผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเข้ากรุงเทพฯ บริเวณนี้ จึงเรียกว่าบริเวณนี้ว่า “คุ้งสำเภา”
                 ปัจจุบัน อาคารสำนักงานใช้อาคารที่ว่าการอำเภอมโนรมย์หลังเก่าเป็นอาคารสำนักงาน ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว