เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ยินดีต้อนรับ

���꡴��Ҿ����
แบบสอบถามความต้องการของประชาชน
 

 
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

สรุปข้อมูลการผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา พ.ศ. 2566 (แยกรายเดือน)

ต.ค.65 / พ.ย.65 / ธ.ค.65 / ม.ค. 66 / ก.พ. 66 / มี.ค.66 / เม.ย.66 / พ.ค.66 / มิ.ย.66 / ก.ค.66 / ส.ค. 66 / ก.ย.66

รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการร้องเรียนการบริการและคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอดำเนินการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบตกตะกอนของระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ของเทศบาลตำบลคุ้้งสำเภา

ขอดำเนินการตามกำหนดการบำรุงรักษาระบบประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาโดยเปลี่ยนประเก็นหัวกะโหลกสูบน้ำดิบ ตามแผนการตรวจสอบระบบ ประปา ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

 
 

29 พฤษภาคม 2567
หนังสือขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
29 พฤษภาคม 2567
บันทึกประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
14 มิถุนายน 2567
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
7 มิถุนายน 2567
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
15 พฤษภาคม 2567
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567
30 เมษายน 2567
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 วันที่ 30 เมษายน 2567
26 เมษายน 2567
บันทึกประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567
24 เมษายน 2567
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2567
28 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568

 

ประกาศเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. คำสั่งเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลคุุ้งสำเภา

3. ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา วันที่ 30 เดือน เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 29 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 2 เมษายน 2567

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาลงวันที่ เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศาลเจ้าพ่อกวนอู โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซล จำนวน 12 ต้น บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท) ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 8 มกราคม 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2566) ณ วันที่ 8 มกราคม 2567

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ชีขี่ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คันกองช่าง เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ฯ) 23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ) 23 พฤศจิกายน 2566

 

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

- ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนและเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาใสสะอาด 2567 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
สือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้วภาคครัวเรือน
สือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษษความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศงบการเงินประจำปี 2566 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 วันที่ 4 ตุลาคม 2566
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและศาปนสถาน พ.ศ. 2528 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี

นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรีอนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวดูแลสุขภาพในกาป้องกันฝุ่น PM 2.5 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การจัดตั้งชุมชน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อน ด้วยหลักการ GREEN & CLEAN ณ วันที่ 25 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์เตรียมการรับมือพายุฤดูร้อน ณ วันที่ 25 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สำหรับงวดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว วันที่ 23 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุกรณีอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
 

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล


 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเคิม ครั้งที่ 3/2567


 

วันที่ 24 มกราคม 2567 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับเด็กโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์


 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โครงการวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดศรีสิทธิการาม ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท


 

วันที่ 13 เมษายน 2566 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2566 โครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลีย่นแปลง


 

วันที่ 16 มกราคม 2566 กิจกรรมการปะกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต No Gift No Policy


 

ี่วันที่ 14 มกราคม 2566 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 โครงการวินปิยมหราช


 

วันที่ 28 กันยายน 2565 กิจกรรมวันธงชาติไทย(Thai National Flag Day)


 

วันที่ 9 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)


 

วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อมชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2565


 

 

 

 

 

saraban-khungsumpao@lgo.mail.go.th