เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ยินดีต้อนรับ

���꡴��Ҿ����
แบบสอบถามความต้องการของประชาชน
 

 
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

สรุปข้อมูลการผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา พ.ศ. 2566 (แยกรายเดือน)

ต.ค.65 / พ.ย.65 / ธ.ค.65 / ม.ค. 66 / ก.พ. 66 / มี.ค.66 / เม.ย.66 / พ.ค.66 / มิ.ย.66 / ก.ค.66 / ส.ค. 66 / ก.ย.66

รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการร้องเรียนการบริการและคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอดำเนินการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบตกตะกอนของระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ของเทศบาลตำบลคุ้้งสำเภา

ขอดำเนินการตามกำหนดการบำรุงรักษาระบบประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาโดยเปลี่ยนประเก็นหัวกะโหลกสูบน้ำดิบ ตามแผนการตรวจสอบระบบ ประปา ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

 
 

29 พฤษภาคม 2567

หนังสือขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

29 พฤษภาคม 2567

บันทึกประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

14 มิถุนายน 2567

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

7 มิถุนายน 2567

หนังสือขอเชิญประชุมสภาเ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

15 พฤษภาคม 2567

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567

30 เมษายน 2567

หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 วันที่ 30 เมษายน 2567

26 เมษายน 2567

บันทึกประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2567

24 เมษายน 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2567

28 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2568

 

ประกาศเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. คำสั่งเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลคุุ้งสำเภา

3. ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 (แบบ สขร. 1) ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 27มิถุนายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา วันที่ 30 เดือน เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 29 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 2 เมษายน 2567

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาลงวันที่ เมษายน 2567

 

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

- ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

 

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ 2567 ไตรมาส 4 วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนและเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ 2567 ไตรมาส 3 วันที่ 5 เมษายน 2567

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลคุ้งสำเภาใสสะอาด 2567 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 วันที่ 10 มกราคม 2567

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

สือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้วภาคครัวเรือน

สือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษษความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ประกาศงบการเงินประจำปี 2566 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 วันที่ 4 ตุลาคม 2566

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและศาปนสถาน พ.ศ. 2528 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี

นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรีอนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวดูแลสุขภาพในกาป้องกันฝุ่น PM 2.5 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การจัดตั้งชุมชน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

 
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน


 

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน


 

วันที่ 14 มีนาคม 2567 กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล


 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเคิม ครั้งที่ 3/2567


 

วันที่ 24 มกราคม 2567 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับเด็กโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์


 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โครงการวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดศรีสิทธิการาม ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท


 

วันที่ 13 เมษายน 2566 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2566 โครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลีย่นแปลง


 

วันที่ 16 มกราคม 2566 กิจกรรมการปะกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต No Gift No Policy


 

ี่วันที่ 14 มกราคม 2566 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 โครงการวินปิยมหราช


 

วันที่ 28 กันยายน 2565 กิจกรรมวันธงชาติไทย(Thai National Flag Day)


 

วันที่ 9 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)


 

วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อมชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2565


 

 

 

 

 

saraban-khungsumpao@lgo.mail.go.th