เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ยินดีต้อนรับ

���꡴��Ҿ����
แบบสอบถามความต้องการของประชาชน
Since 31 March 2006

แจ้งเบาะแสป้าย โฆษณาลุกร้ำทางสาธารณะ

QR-CODE : เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

 

 
 
 
 
 
 

28 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
23 สิงหาคม 2566
หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
23 สิงหาคม 2566
บันทึกประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
15 สิงหาคม 2566
รายการงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
8 สิงหาคม 2566
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
26 กรกฎาคม 2566
บันทึกประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
24 กรกฎาคม 2566
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566
 
ประกาศเกี่ยวกับ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. คำสั่งเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลคุุ้งสำเภา

3. ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ชีขี่ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คันกองช่าง เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ฯ) 23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ) 23 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยกเลืกประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 3 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 10 เมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลำมาบชุมแสงบริเวณทิศเหนือเทศบาลตำบลคุุ้งสำเภาโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

- ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้วภาคครัวเรือน
สือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษษความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศงบการเงินประจำปี 2566 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 วันที่ 4 ตุลาคม 2566
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 18 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและศาปนสถาน พ.ศ. 2528 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี

นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรีอนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวดูแลสุขภาพในกาป้องกันฝุ่น PM 2.5 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การจัดตั้งชุมชน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์เตรียมการรับมือพายุฤดูร้อน ณ วันที่ 25 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สำหรับงวดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว วันที่ 23 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุกรณีอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โครงการวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดศรีสิทธิการาม ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท


 

วันที่ 13 เมษายน 2566 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2566 โครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลีย่นแปลง


 

วันที่ 16 มกราคม 2566 กิจกรรมการปะกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต No Gift No Policy


 

ี่วันที่ 14 มกราคม 2566 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 โครงการวินปิยมหราช


 

วันที่ 28 กันยายน 2565 กิจกรรมวันธงชาติไทย(Thai National Flag Day)


 

วันที่ 9 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)


 

วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อมชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2565


 

 

 

 

 

saraban-khungsumpao@lgo.mail.go.th