ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :

สำนักปลัดเทศบาล

1. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ : สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ

2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย : สำหรับบุคลากรในหน่วยงานทุกคน

3. คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

: สำหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

กองคลัง

1. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

: สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

กองช่าง

1. คู่มือปฏิบัติราชการงานควบคุมอาคาร : สำหรับนายช่างโยธา

2. คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร : สำหรับนายช่างโยธา

 

กองการศึกษา

1. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : สำหรับครูและครูผู้ดูแลเด็ก

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

: สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข