ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :


 

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

- สมุดเยี่ยมชมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

- แจ้งเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน


 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีของเจ้าหน้าที่

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566


 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยนาทใสสะอาด 2566 และงดให้งดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy)

- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gife Policy)

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)


 

รายงานการกำกับติดตาม

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการป้องกันรับสินบน

- มาตรการตรวจสอบดุลยพินิจ

- บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- การประเมินผลและรายงานนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566