ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :

************************************************************

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น

- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2564- 2566)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ

- หลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษบุคลากร

- หลักเกณฑ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

- รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล