ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
รูปแบบการปกครองของเทศบาล    
โครงสร้างเทศบาล    
ขั้นตอนการขอรับบริการ  
       
คำสั่ง/ประกาศ  
เรื่อง กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการฯ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญฯ
เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลฯ
       
ระเบียบ  
ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๔    
ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยฯ
ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นฯ
มาตรา 7    
มาตรา 9    
       
แบบฟอร์มต่างๆ    
แบบฟอร์มขอใช้ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  
แบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์    
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน