กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :

 
 

1. การแต่งตั้ั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


 

2. แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts


 
3. การฝึกอบรมด้านจริยธรรมของเทศบาล
- การฝึกอบรมด้านจริยธรรมของเทศบาลผ่านระบบออนไลน์ E-Learning