ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีดังนี้

                อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
                1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
                                (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                                (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
                                (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                                (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                                (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                                (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                                (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                                (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
                                (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
                2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบล อาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
                                (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
                                (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                                (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                                (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                                (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
                                (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                                (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                                (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
                                (9) เทศพาณิชย์
                3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
                                (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                                (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำาและทางระบายน้ำ
                                (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                                (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
                                (5) การสาธารณูปการ
                                (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                                (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                                (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                                (9) การจัดการศึกษา
                                (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
                                (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น    และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
                                (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                                (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                                (14) การส่งเสริมกีฬา
                                (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                                (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                                (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                                (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
                                (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ  รักษาพยาบาล
                                (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                                (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                                (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                                (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
                                (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                                (25) การผังเมือง
                                (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                                (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                                (28) การควบคุมอาคาร
                                (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                (30)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด