ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :

 

แผนการดำเนินการประจำปี

1. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
4. รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (งบแสดงฐานะการเงิน)
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (แผนการใช้จ่ายเงินรวม)